Rakennustyön tarkkailija turvaa osakkeenostajan investoinnin

Rakennustyön tarkkailija turvaa osakkeenostajan investoinnin

Uuden asunnon ostaminen on suuri hankinta. Vaikka uudisrakentamisen laatuongelmat ovat olleet esillä jopa mediassa valitettavan paljon, valitsevat uusien asuntojen ostajat vain harvoin oman investointinsa laatua turvaamaan rakennustyön tarkkailijan. Mitä rakennustyön tarkkailija tekee ja miksi osakkeenostajien kannattaisi tuoda hankkeeseen mukaan ulkopuolinen tarkkailija perustajaurakoitsijan valitseman valvojan lisäksi?


Asuntokauppalain mukaisesti osakkeenostajilla on kokouksessaan oikeus valita rakennustyön tarkkailija, jonka tehtävänä on seurata rakentamisaikataulun, työtapojen ja käytettyjen materiaalien asianmukaisuutta sekä sitä, että rakennus valmistuu rakentamista koskevan sopimuksen mukaisesti ja hyvää rakennustapaa noudattaen.

Riippumaton asiantuntija on
uudisrakennustyömaan laadunvalvoja

Rakennustyön tarkkailijan tärkeimpänä tehtävänä on toimia osana uudisrakennustyömaan laadunvarmistusta ja valvoa asukkaiden etua rakentamistyön aikana. Valitsemalla ulkopuolisen rakennustyön tarkkailijan osakkeenostajat varmistavat asianmukaisen edunvalvontansa, kun rakennustyötä on tarkkailemassa osakkeenostajien valitsema ja rakennusliikkeestä täysin riippumaton asiantuntija. Rakennustyön tarkkailija raportoi työmaakäynneistään säännöllisesti. Hän dokumentoi havaintonsa esimerkiksi salaojista, lämmön- ja
vedeneristyksistä sekä muista pintarakenteiden alle peittyvistä asioista, jotka vaikuttavat oleellisesti rakennuksen terveellisyyteen ja asumisviihtyvyyteen. Tarkkailija neuvottelee rakennustyön suorittajan ja heidän edustajiensa
kanssa rakentamiseen liittyvistä asioista sekä välittää osakkeenostajien tarpeelliseksi katsomia asioita työmaan johdolle. Osakkeenostajat päättävät, aiheuttavatko tarkkailijan huomautukset tai havainnot mahdollisia jatkotoimia.
 

”Rakennustyön tarkkailija dokumentoi
havaintonsa esimerkiksi pintarakenteiden
alle peittyvistä asioista, jotka vaikuttavat
oleellisesti rakennuksen terveellisyyteen
ja asumisviihtyvyyteen.”

Mahdolliset virheet korjattavissa jo rakennustyön aikana

Rakennustyön tarkkailijan asiantuntemus ja pätevyys auttavat ehkäisemään rakennustyössä tyypillisesti syntyviä virheitä jo rakennustyön aikana, jolloin virheiden korjaaminen on helpointa. Tällöin myös asukkaille virheiden korjaustöistä aiheutuva haitta on kaikkein vähäisintä, kun asumisen aikana mahdollisesti suoritettavat korjaustoimenpiteet saadaan minimoitua. Rakennustyön tarkkailijan käytöstä on hyötyä myös perustajaurakoitsijalle. Mitä useampi asiantuntija valvoo rakennustyön laatua, sitä parempi. Rakennustyön aikana havaitut ja korjatut virheet tuovat perustajaurakoitsijalle kustannussäästöä vähentyneinä reklamaatioina
ja pienentyneinä vuosikorjauskustannuksina.
 

Asuntokauppalaki

2 luku

20 §
Ostajan suojaaminen rakentamisvaiheessa (7.10.2005/795)
Osakkeenostajien kokous

”Osakeyhtiön hallituksen on kutsuttava koolle osakkeenostajien kokous viivytyksettä sen jälkeen, kun vähintään yhdestä neljäsosasta yhtiön asuinhuoneistoja on tehty luovutussopimukset. Osakkeenostajien kokous kutsutaan koolle kullekin ostajalle lähetetyllä kirjatulla kirjeellä tai muuten todisteellisesti.”

22 §
Rakennustyön tarkkailija

Osakkeenostajilla on 20 §:ssä tarkoitetussa kokouksessa oikeus valita rakennustyön tarkkailija, jonka tehtävänä on seurata, että yhtiön rakennus valmistuu rakentamista koskevan sopimuksen mukaisesti. Tarkkailijan toimikausi kestää rakentamisvaiheen loppuun, ja hänen palkkiostaan sekä muista hänen työstään aiheutuvista kuluista vastaa osakeyhtiö, jonka menoihin nämä kulut saadaan lisätä taloussuunnitelmasta riippumatta. Tarkkailijalla on oltava tehtävän edellyttämä ammattipätevyys eikä hän saa olla riippuvuussuhteessa rakennustyön suorittajaan tai perustajaosakkaaseen. Tarkkailijalla on oikeus saada osakeyhtiöltä ja perustajaosakkaalta sellaiset tiedot, jotka tarvitaan työn edistymisen seuraamiseksi, sekä päästä rakennuskohteeseen.


Haluatko tietää lisää:Teksti: Timo Kannisto, Wise Group Finland Oy
Omataloyhtiö.fi
Julkaistu
27.11.2017