Osakkeenomistajan oikeudet
Omataloyhtiö.fi

Osakkeenomistajan oikeudet

Osakkeenomistajan oikeudet yhtiössä ovat kahdentyyppisiä. Toiset oikeudet liittyvät yhtiön päätöksentekoon ja yhtiötä kokonaisuutena koskeviin asioihin (hallinnoimisoikeudet). Toiset oikeudet puolestaan sisältävät erilaisia yhtiön ja osakkeenomistajan omaa varallisuutta koskevia seikkoja (varallisuuspitoiset oikeudet).

Hallinnoimisoikeuksina on pidetty mm. seuraavia oikeuksia:

 • oikeus osakekirjan saamiseen
 • oikeus osakeluettelomerkintöjen ja muiden vastaavien tekemiseen
 • oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä osakasoikeuksia
 • oikeus vaatia haluamansa asian käsittelyä yhtiökokouksessa
 • oikeus saada määrätyissä tilanteissa henkilökohtainen kutsu yhtiökokoukseen
 • oikeus moittia yhtiökokouksen päätöstä ja vaatia sen muuttamista
 • oikeus vaatia kanteella yhtiöjärjestyksen kohtuullistamista
 • oikeus vaatia uuden asunto-osakeyhtiölain 9-luvun 13 §:n tarkoittamissa tapauksissa erityistä tarkastusta


Edellä mainittu luettelo ei ole tyhjentävä, vaan asunto-osakeyhtiölaissa on lukuisia muita hallinnoimisoikeuksina pidettäviä oikeuksia.

Osakkeenomistajan varallisuuspitoisia oikeuksia ovat mm.:

 • oikeus hallita yhtiöjärjestyksen huoneistoselitelmässä tarkoitettua huoneistoa tai muuta osaa rakennuksesta tai kiinteistöstä
 • oikeus esittää, mikäli yhtiöjärjestyksessä on lunastuslauseke, sen mukainen lunastusvaatimus ja lunastaa osakkeet sekä
 • oikeus vahingonkorvausvaatimuksen esittämiseen


Myöskään tämä luettelo ei ole tyhjentävä ja em. oikeuksien sisältö saattaa olla eri yhtiöissä hieman erilainen johtuen taloyhtiön yhtiöjärjestyksen määräyksistä.

Osakkeenomistajalla ei ole lakiin perustuvaa velvollisuutta osakasoikeuksiensa käyttämiseen. Tästä johtuu, että osakkeenomistajan passiivisuus ei yksinään aiheuta itse osakkeenomistajan osakasaseman menettämistä.

Määrätyissä tilanteissa osakkeenomistajan on kuitenkin säilyttääkseen oikeutensa toimittava määräajassa. Esimerkkinä tästä voidaan mainita yleensä siirtyneen osakkeen lunastusvaatimuksen esittäminen, päätöksentekoon liittyvän moitekanteen nostaminen sekä korvausvaatimuksen esittäminen.

Mikäli määräaikaa ei noudateta, ei osakkeenomistajalla ole oikeutta esittää vaatimusta määräajan päätyttyä.

Vaikka osakkeenomistaja ei käyttäisikään osakkeenomistajan oikeuksia, on hän siitä huolimatta velvollinen suorittamaan yhtiölle yhtiöjärjestyksen ja yhtiökokouksen päätösten mukaiset velvoitteet, jotka perustuvat hänen osakasasemaansa yhtiössä.
 
Julkaistu
1.7.2010