Mikä ero on jälleenvuokrauksella ja alivuokrauksella

Jälleenvuokrasuhde on kyseessä, kun vuokranantajalta huoneiston vuokrannut vuokralainen (ensivuokralainen) vuokraa edelleen huoneiston yhdelle tai useammalle omalle vuokralaiselleen (jälleenvuokralainen).

Jälleenvuokrasuhde perustuu joko huoneiston vuokrasopimukseen tai vuokranantajan erikseen antamaan lupaan. Ensivuokralaisen on ilmoitettava jälleenvuokralaiselle ensivuokrasopimuksen ehdot sekä vuokranantajalleen jälleenvuokrasuhde sekä jälleenvuokralainen.

Pääsääntöisesti jälleenvuokrasuhde päättyy samalla hetkellä kuin ensivuokrasuhde.

Osapuolille on myös ilmoitettava vuokrasuhteiden purkamiset ja irtisanomiset. Mikäli ensivuokralaisella on oikeus purkaa jälleenvuokrasuhde, on myös vuokranantajalla oikeus purkaa jälleenvuokrasuhde, paitsi milloin kyse on jälleenvuokralaisen vuokranmaksun laiminlyönnistä.

Vuokranantajan täytyy irtisanoa vuokrasuhde sekä ensivuokralaiselle että jälleenvuokralaiselle. Molemmilla on oikeus vaatia irtisanomista tehottomaksi.

jälleenvuokraus tai alivuokralainen-1600x900

Jälleenvuokralaisella on oikeus jatkaa vuokrasuhdetta, mikäli vuokrasuhde päättyy

1. ensivuokralaisen irtisanomiseen tai purkuun
2. vuokranantajan ja ensivuokralaisen sopimukseen vuokrasuhteen päättymisestä
3. vuokranantaja on purkanut ensivuokrasopimuksen konkurssin, vuokranmaksun laiminlyönnin tai vakuuden asettamisen laiminlyönnin johdosta
4. ensivuokralaisena olevan oikeushenkilön purkamisen tai lakkaamisen johdosta


Jälleenvuokralaisen on todisteellisesti ilmoitettava vuokrasuhteen jatkamisesta vuokranantajalla viimeistään kuukauden kuluessa tiedoksisaannista. Mikäli vuokranantaja vastustaa vuokrasuhteen jatkumista, on hänen kuukauden kuluessa ilmoituksen saatuaan laitettava kanne vireille tuomioistuimessa.

Alivuokraus ja alivuokrasopimus

Alivuokrasuhde taas on kyseessä silloin, kun vuokralainen luovuttaa osan vuokraamastaan tilasta toisen käytettäväksi vuokraa vastaan.

Alivuokranantaja on velvollinen ilmoittamaan alivuokralaiselleen, mihin hänen oikeutensa hallita huoneistoa perustuu.

Alivuokrasuhteen irtisanomisaika on kolme kuukautta, jos alivuokrasuhde on kestänyt vähintään yhden vuoden ja 14 päivää, mikäli alivuokrasuhde on kestänyt enintään vuoden. Alivuokrasuhde voi olla myös määräaikainen.

Alivuokrasuhteen päättyessä muuttopäivä on vuokrasuhteen päättymisen jälkeinen arkipäivä. Muuttopäivää voidaan siirtää enintään 6 kuukautta, ja kanne muuttopäivän siirtämiselle on laitettava vireille 14 päivää ennen muuttopäivää.

Alivuokrasuhde päättyy ilman irtisanomista samana ajankohtana kuin alivuokranantajan vuokraoikeus tai muu oikeus käyttää huoneistoa. Alivuokranantajalla on viipymättä velvollisuus ilmoittaa alivuokralaiselle vuokrasuhteen päättymisen ajankohta. Mikäli hän laiminlyö tämän velvollisuuden on alivuokralaisella tietyin perustein oikeus vaatia korvausta muuttokustannuksista alivuokranantajalta.

Omataloyhtiö.fi
Päivitetty
19.7.2022