Taloyhtiöiden paloturvallisuus

Paloturvallisuus on taloyhtiön eri osapuolten panostusten summana aikaan saatu tulos. Lähtökohtana turvalliselle asuinympäristölle voidaan pitää ennen kaikkea oikeaa asennoitumista hyvinkin arkipäiväisiin asioihin. Suuri osa todellisista vaaratilanteista on ehkäistävissä sopimalla yhteiset pelisäännöt sekä toimintaperiaatteet taloyhtiön sisällä.

Täytä Pelastussuunnitelma täältä

Paloturvallisuus on taloyhtiön eri osapuolten panostusten summana aikaan saatu tulos.Paloturvallisuus on taloyhtiön eri osapuolten panostusten summana aikaan saatu tulos.
Kuten niin monessa muussakin taloyhtiön toimintaan liittyvässä asiakokonaisuudessa, myös paloturvallisuuden hallinta helpottuu kun osoittaa tiettyjä toimenkuvia eri tahoille. Selvä roolien jakaminen edesauttaa tehtäviin sitoutumista ja näin ollen koko taloyhtiön turvallisuutta. Taloyhtiöille pakollinen pelastussuunnitelma on oiva tapa perehtyä pintaraapaisua syvällisemmin vaaratilanteiden ennaltaehkäisyyn, riskeihin sekä toimintaperiaatteisiin tilanteissa, joissa toimintaa tarvitaan.

Tehtävien jakaminen

Hallituksen tehtävänä on asunto-osakeyhtiölain mukaan huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Koulutusmestari Timo Halme Tampereen aluepelastuslaitokselta muistuttaa, että tämä tarkoittaa myös paloturvallisuudesta huolehtimista. Vaikkakin isännöitsijä toimii taloyhtiön hallituksen alaisuudessa, on kuitenkin ammattietiikan mukaista, että kiinteistöhallinnan ammattilainen osaamisellaan opastaa ja auttaa hallitusta tälle osoitettujen velvollisuuksien hoitamisessa, Halme painottaa.

Paloturvallisuus on kuitenkin osapuolten aikaansaannosten summa, jolloin myös taloyhtiön asukkaat ja huoltohenkilökunta omalla toiminnallaan siihen vaikuttavat. Suositeltavaa on, että taloyhtiössä asuvien henkilöiden parista valitaan henkilö, joka on valmis panostamaan paitsi paloturvallisuuteen myös taloyhtiön turvallisuuteen ylipäätään. Tarkoituksena ei ole saattaa ketään henkilökohtaiseen vastuuseen vaan pikemminkin löytää taloyhtiöstä henkilö, joka on aidosti kiinnostunut paloturvallisuuden edistämisestä sekä valmis näkemään vaivaa yhteisen turvallisuuden eteen, sanoo Halme.

Taloyhtiön turvallisuuspäällikölle on tarjolla koulutusta

Yhtiökokouksessa valitulle taloyhtiön turvallisuuspäällikölle sekä muille asiasta kiinnostuneille, on tarjolla koulutusta. Koulutus auttaa tunnistamaan taloyhtiössä sekä sen ympäristössä vallitsevat riskit, ennaltaehkäisemään vaaratilanteet, sekä toimimaan hätätilanteessa.

Koulutusmestari Halme kertoo, että taloyhtiön pelastussuunnitelma laaditaan taloyhtiötä varten ja juuri suunnitelman laatimiseen koulutus antaa oikeat eväät. Pelastussuunnitelman laatiminen yhdessä yhtiön muiden vastuuhenkilöiden kanssa onkin yksi turvallisuuspäällikön tärkeimmistä tehtävistä ja kerralla kunnolla laadittu suunnitelma on vaivan väärti. Pelastuslaitokselle suunnitelmasta toimitetaan vain ilmoituskortti, jonka tiedot on syytä päivittää aina muutosten yhteydessä.
Koulutusmestari Timo Halme Tampereen aluepelastuslaitokseltaKoulutusmestari Timo Halme Tampereen aluepelastuslaitokselta

Pelastussuunnitelma toimii ohjenuorana

Taloyhtiön pelastussuunnitelma toimii paloturvallisuuden ohjenuorana. Se kuinka hyvin sitä noudatetaan riippuu asukkaista. Suurimmat riski liittyvät ennen kaikkea huolimattomuuteen ja tarpeettoman palokuormaan. Tarpeeton irtaimisto nopeuttaa paitsi palon etenemistä, aiheuttaa myös tarpeettoman riskin tuhopoltoille. Joten esimerkiksi lastenvaunujen säilyttäminen porraskäytävässä on kiellettävä. Asukkaiden huolellisuudella on suuri vaikutus taloyhtiön paloturvallisuuteen.

Piha- ja huoltorakennukset

Pihatilat ovat erityisen alttiitta ilkivallalle, mikä tulisi huomioida mm. valaistuksen, lukituksen, sijoituksen sekä käytettävien ratkaisuiden osalta. Suuri osa roskakatospaloista on tahallaan sytytettyjä. Vahinkojen laajuutta voidaan ehkäistä pelastussuunnitelmassa tehtyjen huomioiden perusteella.Erityisesti palavien nesteiden säilyttämiseen tulee kiinnittää huomiota.

Paloturvallisuus osaksi suunnitelmallista

Uuden asunto-osakeyhtiölain mukaisen suunnitelmallisen korjausrakentamisen keinoja olisi syytä soveltaa hallinnan muillakin saroilla. Selkeät linjaukset toimintaperiaatteissa auttavat hallitsemaan taloyhtiön kustannuksia ja lisäävät turvallisuutta sekä asumisviihtyvyyttä.

Turvallisuusasiat on hyvä pitää mielessä siinä missä muutkin määräaikaistarkastukset. Liian usein paloturvallisuus kulminoituu vain sammuttimien huoltoon, parempi tapa olisi tehdä taloyhtiön operatiivisen ryhmän kesken vuosikatselmus, joka huomioi ja dokumentoi pelastussuunnitelman mukaiset asiat, kiteyttää Halme.

Muistilista taloyhtiölle

  • Ensimmäinen askel kohti turvallisuutta on turvallisuusriskien tiedostaminen.
  • Pelastussuunnitelma antaa ohjeet kaikille taloyhtiössä asuville ja asioiville vaaratilanteisiin varautumisessa.
  • Pelastussuunnitelman sisällön ja toimintamallien tiedottaminen/neuvonta asukkaille on ensiarvoisen tärkeää.
  • Turvallisuusasioiden noudattamisten valvonta ja -dokumentointi tulee olla osa talon turvallisuuskulttuuria.
  • Tarpeettoman palokuorman poistaminen taloyhtiön tiloista ehkäisee ilkivaltaisten palojen sytyttämistä sekä hidastaa syttyneen palon leviämistä.
  • Riittävällä alkusammutuskalustolla ja niiden käytön opettelulla voidaan ehkäistä suurempien vaaratilanteiden syntyminen.
  • Huoneistoissa tulee olla vähintään yksi palovaroitin jokaisen kerroksen alkavaa 60 huoneneliötä kohden.
  • Kaikille talon asukkaille tai siellä asioiville tulee tiedostaa: SAVUISEEN PORRASHUONEESEEN TAI MUUHUN SAVUISEEN TILAAN EI TULE MENNÄ.
  • Taloyhtiön osoite ja porraskäytävät tulee olla selkeästi merkitty, koska se nopeuttaa pelastusorganisaatioiden toiminnan aloittamista.


Täytä Pelastussuunnitelma täältä

Tee omatoiminen palotarkastus täältä
Omataloyhtiö.fi
Julkaistu
10.2.2011