Pääsuunnittelija rakennushankkeessa

Doventus Oy:n Tero Seppänen kertoo pääsuunnittelijan tehtävistä pientalohankkeessa

Pääsuunnittelija on rakennuttajan ensimmäinen luottohenkilö

Rakentamisen laadun yhtenä tärkeimpänä kulmakivenä on suunnittelun laatu. Laatuun viitataan myös laissa. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan pääsuunnittelija vastaa suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta. Pääsuunnittelijan kelpoisuusvaatimuksista on asetuksessa (MRA 48 §) mainittu "asianomaiseen suunnittelutehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto taikka aikaisempi rakennusalan ammatillisen korkea-asteen tai sitä vastaava tutkinto sekä riittävä kokemus kyseisen suunnittelualan tehtävistä" sekä lisäksi "hyvät ammatilliset edellytykset huolehtia suunnittelun kokonaisuudesta".

Espoolaisen arkkitehti- ja insinööritoimisto Doventus Oy:n toimitusjohtaja Tero Seppänen, arkkitehti SAFA, on toiminut myös pääsuunnittelijakouluttajana ja tuntee hyvin lain vaatimukset pääsuunnittelijan vaativaan tehtävään. Arkkitehti Seppäsen mukaan pientalohankkeen pääsuunnittelija on rakennuttajan luottohenkilö, joka antaa laaja-alaisen osaamisensa pientalorakennuttajan päätöksenteon tueksi jo hankkeen alkumetreillä.
- Näkisin, että rakennuttajan ja pääsuunnittelijan olisi hyvä aloittaa yhteistyö varhain, mielellään jo ennen tontin ostopäätöstä, jolloin pääsuunnittelija voisi tutkia rakennuspaikan maasto-olosuhteet peilaten sitä kaava- ja rakennusmääräyksiin. Pääsuunnittelijan tulee selvittää aluksi, ennen arkkitehtisuunnittelun aloittamista, suunnittelun ja rakentamisen reunaehdot: keskeisimmät tavoitteet suunnitteluun sekä aikataulut ja resurssit.

Jätä yhteydenottopyyntö pääsuunnittelijasta projektillesi

Pääsuunnittelija johtaa ja koordinoi suunnittelutiimiä

- Yleensä pääsuunnittelija on kohteen arkkitehti, koska hän ratkaisee jo luonnosvaiheessa rakennuttajan tilatoiveet ja rakennuksen sijoituksen tontille, sen hahmon sekä rakenne- ja talotekniikan perusasiat. Arkkitehdin koulutus antaa laaja-alaisimman perspektiivin ratkaista tärkeimmät asiat, rakennuttajan ja rakennuspaikan ehdoilla. Ja asiakkaalle yksilöllisellä tavalla.

- Pääsuunnittelija valvoo ja ohjaa suunnittelun edistymistä yhteistyössä rakennuttajan kanssa. Hän koordinoi ja hankkii arkkitehti- ja erityissuunnittelua varten riittävät lähtötiedot, mm. rakennuspaikkaan liittyvän pohjatutkimuksen oman alansa asiantuntijalta sekä kunnan vesi- ja viemärilaitokselta liitoskohtalausunnon. Pääsuunnittelija vastaa suunnitelmien yhteensopivuudesta ja ristiriidattomuudesta jokaisen erityissuunnittelijan vastatessa kuitenkin omasta suunnittelutyöstään ja suunnitelmiensa oikeellisuudesta, tarkentaa Seppänen vastuita.
- Toki pääsuunnittelija vastaa siitä, että projektissa on rakentamisen edellyttämät suunnitelmat tehtynä ja ristiin tarkistettuina. Suunnitteluryhmän laadun tuottokyky kulminoituu projektin alussa. ”Viisas rakennuttaja” investoi hyvään suunnittelulaatuun ja antaa koordinointivastuuta pääsuunnittelijalleen. Parhaalla pääsuunnittelijalla on laaja kokemus vastaavista hankkeista ja oikeat yhteistyötahot ja –menettelyt jo hankittuna. Rakennuttajan ja pääsuunnittelijan välisessä konsulttisopimuksessa määritellään tarkemmin tehtävät ja vastuut. Pääsuunnittelija voi myös tarkastaa muiden suunnittelu-
sopimusten tehtäväluettelot ja kilpailuttaa rakennuttajan tiettyjä hankintoja.

Pääsuunnittelija yhteensovittaa erityissuunnitelmat toteutusasiakirjoiksi

- Pääsuunnittelija pitää yhteyttä eri viranomaisiin, kuten rakennusvalvontavirastoon, selvittäen mm. kaavamääräysten ja paikallisen rakennusjärjestyksen noudattamisen toteutumisen laadituissa suunnitelmissa yhdessä kohteen arkkitehdin kanssa. Pääsuunnittelija esittelee luonnokset kunnan lupavalmistelijalle ennakkopalaverissa. Sen jälkeen laaditaan pääpiirustukset eli lupakuvat ja täytetään rakennuslupaliitteisiin kohteen tiedot. Kun rakennuslupa myönnetään, on pääsuunnittelijan osallistuttava viraston koollekutsumaan aloituskokoukseen yhdessä rakennuttajan (=rakennushankkeeseen ryhtyvä) ja vastaavan työnjohtajan kanssa. Useilla paikkakunnilla, varsinkin pääkaupunkiseudulla, viranomaiset edellyttävät, että pääsuunnittelija hoitaa luonnosesittelyt ja lupahakemuksen sisään jätön sekä mahdollisen täydennysten toimittamisen virastoon, kertoo arkkitehti Seppänen.

Rakennejärjestelmän (kantavat linjat, harkkorakennuksen erityispiirteet jne) ja talotekniikan ratkaisujen vaatimusten selvittäminen ja niiden varmistaminen yhdessä erityissuunnittelijoiden (rakenne-LVI-sähkö) kanssa suunnitteluprosessin aikana on pääsuunnittelijan keskeinen tehtävä. Tilaajan luonnossuunnittelun alussa asettamat tavoitteet ja laatumääritelmät konkretisoituvat toteutusasiakirjoissa. Työmaa-aikaisten ongelmien eliminointiin liittyy mahdollisten suunnitelmamuutosten hyväksyttäminen tilaajalla ja suunnittelijoilla sekä urakoitsijoilla. Pääsuunnittelija varmistaa, että tilaaja ja projektinjohtaja hyväksyvät suunnitelmamuutokset, kuvaa arkkitehti Seppänen toimivaa yhteistyötä. Ennen kaikkea, pääsuunnittelija ennakoi. Suunnitelmat laaditaan huolellisesti ja sovitussa aikataulussa. Näin varsinainen rakentaminen alkaa hallitusti ja kiireettömästi.

Jätä yhteydenottopyyntö pääsuunnittelijasta projektillesi

Kokenut pääsuunnittelija ennakoi ja optimoi suunnitteluratkaisuja

Arkkitehti Tero Seppänen listaa vielä koko joukon pääsuunnittelijan tehtäviä suosituksineen:

• varmistaa, että rakennuttaja huolehtii lupaehdoissa ja aloituskokouksessa määrätyistä tehtävistään
• varmistaa luonnos- ja toteutussuunnitelmien realistisen aikataulutuksen ja resurssoinnin
• osallistuu työmaan (runkopystytysurakan) aloituskokoukseen ja työmaakokouksiin
• laatii suunnittelun työturvallisuusasiakirjan
• osallistuu urakkaneuvotteluihin ja urakoiden vastaanottoihin

• johtaa ja koordinoi muutossuunnittelua
• varmistaa rakennustuotteiden tyyppihyväksynnät, yhdessä vastaavan kanssa
• kokoaa kohteen käyttö- ja huolto-ohjeen, yhdessä vastaavan kanssa
• toimii yhteistyössä kohteen valvojan ja/tai projektinjohtajan kanssa

Viestikapula vastaavalle työnjohtajalle

- Viraston aloituskokouksen jälkeen alkaa rakentamisvaihe ja vastaava työnjohtaja / valvoja ottaa vastuun työmaan eteenpäin viemisestä. Tietyissä hankkeissa vastaava hoitaa projektinjohtoon liittyviä tehtäviä. Kun rakennushanke on valmistumassa, pääsuunnittelija huolehtii ”huoltokirjan” eli rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen kokoamisesta, tarkesuunnitelmien ja loppudokumentoinnin valmistumisesta ja arkistoinnista. Hän varmistaa rakennuskohteen määräysten ja suunnitelmien mukaisuuden yhdessä vastaavan työnjohtajan kanssa. Pääsuunnittelijan olisi hyvä osallistua sisäänmuuttokatselmukseen (=osaloppukatselmus) sekä viranomaislopputarkastukseen myös pientalohankkeissa, joissa rautaista kokemusta ja tarvitaan eniten, kuvaa toimitusjohtaja Tero Seppänen uuden kodin valmistumishetkiä.

Jätä yhteydenottopyyntö pääsuunnittelijasta projektillesi
- Pääsuunnittelija on rakentamisen ja suunnittelun ammattilainen ja rakennuttajan luottamushenkilö. Yrityksellämme Doventus Oy:llä on ollut ilo olla mukana lukuisissa pientalokohteissa pääsuunnittelijana ja valvojana. Hyvän koulutuksen ja laajan kokemuksen rinnalle nousee antaumuksellinen palveluasenne, kun ryhdytään viemään arkkitehtina ja pääsuunnittelijana asiakkaan, pientalorakennuttajan, suurta unelmaa kohti uuden kodin valmistumista. Hyvin suunniteltuna ja johdettuna pientalohankkeella on erinomaiset mahdollisuudet onnistua.
Tero Seppänen, toimitusjohtaja,
Doventus Oy

Jätä yhteydenottopyyntö


Omataloyhtiö.fi
Julkaistu
2.1.2018