Miten hissien turvallisuus taataan? Kyselyn tulokset hissiturvallisuudesta

Hissin määräaikaistarkastuksilla varmistetaan hissin käytön turvallisuus ja asianmukainen kunnossapito. Liftinstituut Nordic Oy ja Omataloyhtiö.fi järjestivät kyselyn hissiturvallisuudesta. Saimme runsaasti vastauksia ja hyviä lisäkysymyksiä. Seuraavassa kyselyn tulokset sekä vastauksia yleisimpiin kysymyksiin.

_MG_3096 x

Turvallisuus on asia josta ei pidä tinkiä. Näin on myös hissin käytön kanssa. Hissillä matkustamisen kokee turvalliseksi lähes 90% kaikista vastanneista: 50% vastanneista oli täysin samaa mieltä ja 39,1% melko samaa mieltä.

Lähes samoihin prosentteihin päästiin vastaajien arvioidessa, kuinka hyvin omassa taloyhtiössä on huolehdittu hissien turvallisuudesta. Valtaosa kokee asioiden olevan kunnossa. Vajaa kymmenen prosenttia kuitenkin on sitä mieltä, että hissien turvallisuudesta ei ole huolehdittu hyvin. Noin viisi prosenttia ei ottanut kantaa asiaan.

piirakka 2

Tarra kertoo hissin huolto-ohjelman noudattamisesta

Turvallisuudentunnetta todennäköisesti lisää hissitarkastuksesta kertova tarra hississä. Tällaisen tarran hississä ilmoittaa huomanneensa jopa 94,5% vastaajista. Mutta kuinka usein hissien tekninen kunto pitää tarkastaa? Entä voiko pelkkään tarraan luottaa? Mistä hissin käyttäjä voi tietää, että hissitarkastus on tehty huolellisesti kaikkien määräysten ja ohjeiden mukaan?

Liftinstituut Nordic Oy vastaa kysymyksiin seuraavasti: Hissiturvallisuuslaki edellyttää, että hissille tehdään määräaikaistarkastus ensimmäisen kerran kahden vuoden aikana käyttöönotosta ja sen jälkeen joka toinen vuosi. Hissin haltija on vastuussa siitä, että tarkastukset tehdään. Määräaikaistarkastuksia tekevät Tukesin hyväksymät valtuutetut laitokset. Tällä hetkellä Suomessa on näitä laitoksia kaikkiaan kolme, joista yhtenä siis Liftinstituut Nordic Oy.
 

"Määräaikaistarkastuksessa tarkastaja varmistaa laitteen käytön turvallisuuden ja asianmukaisen kunnossapidon. Tarkastuksessa tarkastaja käy läpi laitteen teknisiä osia ja toimintaa ja tarkistaa, että laitteen huolto-ohjelma on laitteelle soveltuva ja että huolto-ohjelmaa on noudatettu." (Tukes).


Tukesin ohjeiden mukaan hissin haltijan on huolehdittava seuraavista:

 • hissin huolto-ohjelma
 • hissin huolto huolto-ohjelman mukaisesti
 • hississä havaittujen vikojen ja puutteiden korjaaminen riittävän nopeasti
 • asianmukaiset tarkastukset hissille
 • hissiä koskevat asiakirjat huoltajien ja tarkastajien saatavilla
 • hissistä pelastamisen turvallisuus


Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hissin haltija tekee kunnossapitosopimuksen hissihuoltoliikkeen kanssa ja lisäksi tekee tarkastussopimuksen riippumattoman tarkastuslaitoksen kanssa (esim. Liftinstituut Nordic Oy). Tarkastuslaitos suorittaa hissille määräaikaistarkastuksen joka toinen vuosi. Osana tarkastusta arvioidaan huolto-ohjelman soveltuvuus ja huollon toteutuminen.

Kyselyyn vastanneista 82,8% kertoo tietävänsä, kuka hissin on tarkastanut ja että tarkastus on tehty ajallaan. Vajaa viidesosa kyselyyn vastanneista ei tiennyt tarkastuksen tekijää ja ajankohtaa.

piirakka 5

Tarkastuslaitoksen puolueettomuus koetaan tärkeäksi

Lähes kaikille kyselyyn vastanneista oli erittäin tärkeää, että hissitarkastuksen suorittaa puolueeton tarkastuslaitos. Täysin samaa mieltä väittämästä oli 75,8% ja melko samaa mieltä 21,1% vastanneista. Ymmärrettävistä syistä taloyhtiöissä halutaan voida luottaa siihen, että tarkastajan lausunto hissin kunnosta tai uusimistarpeesta ei ole hissitoimittajien ohjailtavissa.

Valtuutettujen laitosten tulee olla ehdottoman riippumattomia suorittaessaan välillistä julkista hallintotointa. Tukes valvoo laitosten riippumattomuutta vuosittain auditoinneissaan, kertoo Liftinstituut Nordic Oy. Mikäli hissin haltija on tyytymätön tarkastuspäätökseen, siihen voi hakea oikaisua. Ohjeet on kirjattu tarkastuspöytäkirjaan.

Tutkimuksesta ilmeni, että tietämys vaihtoehtoisista toimijoista hissitarkastusalalla oli vastaajien parissa heikompaa: vaihtoehdoista tiesi vain 55,5% vastanneista, kun 13,5% ilmoitti ettei tiennyt ja 31,3% ei osannut sanoa.

Tutkimuksen tuloksien mukaan hissitarkastuksen suorittaminen puolueettomalla tarkastuslaitoksella oli erittäin tärkeää.Tutkimuksen tuloksien mukaan hissitarkastuksen suorittaminen puolueettomalla tarkastuslaitoksella oli erittäin tärkeää.

Kolme neljäsosaa vastanneista koki, että hissinhuollon ja tarkastuksien hinnalla on merkitystä, kun taas runsaat kymmenen prosenttia oli täysin vastakkaista mieltä. Vajaat 15 prosenttia ei ottanut kantaa hintakysymykseen.

Mitä eroa on hissihuollolla ja hissitarkastuksella?

Valtaosa vastanneista eli 78,1% on valveutuneita hissiturvallisuusasioissa: he tietävät mitä eroa käytännössä on hissihuollolla ja hissitarkastuksella. Vajaa viidesosa vastaajista joko ei osannut sanoa tai vastasi suoraan ei.
 

Hissihuollolla tarkoitetaan huoltoliikkeen tekemiä, huolto-ohjelmassa määriteltyjä huoltotoimenpiteitä sekä havaittujen vikojen ja puutteiden korjaamista, kun taas tarkastuslaitokset tekevät kahden vuoden välein tarkastuksen, jolla varmistetaan hissin turvallisuus ja asianmukainen kunnossapito.

Kysymykseen täyttääkö vastaajan oma taloyhtiö hissitarkastuksiin liittyvät hissiturvallisuuslain vaatimukset, lähes 70% vastasi näin olevan. Korkea vastausprosentti tässä kohtaa kertoo, että turvallisuuskysymyksiin kuten myös hissien turvallisuuteen kiinnitetään asianmukaista huomiota. Kuitenkin jopa yli 30% vastaajista ei ottanut kantaa tähän kysymykseen.

Seuraavaksi muutamia kyselyssä nousseita kysymyksiä vastauksineen (kuvan jälkeen).

viiminen piirakka

Mistä hissien huoltokustannukset muodostuvat?

Hissien huoltokustannukset koostuvat ainakin seuraavista osatekijöistä: hissien huoltokäynnit, pienkorjaukset, isommat korjaukset ja varaosat, vastaa Liftinstituut Nordic Oy. Tämän lisäksi kustannuksia syntyy hissien määräaikaistarkastuksista. Lakisääteisten määräaikaistarkastusten lisäksi hissin haltija voi tilata erillisen kuntotarkastuksen selvittääkseen toistuvien vikojen syitä ja mitä asialle voisi tehdä. Ylimääräisistä kuntotarkastuksista ei säädetä laissa.

Milloin hissi tulisi uusia?

Hissien uusimistarve, samoin kuin hissin uusimisen kustannukset ovat aina täysin tapauskohtaisia. Jossain vaiheessa hissin käyttöikä vain loppuu ja harkittavaksi tulee hissin modernisointi tai uusiminen. Hissin modernisointi-/uusimispäätökseen vaikuttavat monet asiat kuten turvallisuus, soveltuvuus käyttötarkoitukseen, vikaantuvuus ja varaosien saatavuus. Päätöksen tueksi on mahdollista saada apua hissialan ammattilaisilta, kuten hissihuoltoliikkeet, hissikonsultit ja tarkastuslaitokset.

Uudet hissit ovat vanhoja turvallisempia mm. korin ovien, hyvän pysähtymistarkkuuden ja lukuisten turvalaitteiden ansiosta. 

Hissien uusimistarve mietitytti kyselyssäHissien uusimistarve mietitytti kyselyssä

Entä kun hissi syystä tai toisesta menee epäkuntoon?

Hissiin loukkuun jääminen ei normaalisti aiheuta vaaraa käyttäjälle, vaikkakin on epämieluisa kokemus. Sairauskohtauksen sattuessa voi soittaa hätänumeroon (112), jolloin pelastuslaitos ja ensihoito ovat tarvittaessa nopeasti paikalla. Lisättäköön vielä, että hissin esim. pysähtyessä kerrosten väliin, hississä olijoiden ei tarvitse pelätä ilman loppumista. Ilmaa riittää kyllä: hissikori ei ole ilmatiivis kuin pullo. Joten ei muuta kuin paina hissin hälytyspainiketta ja odota rauhassa apua.

Turvallista hissimatkaa!

Kyselyymme vastanneista taloyhtiön osakkaita oli 42,2% ja taloyhtiön hallituksen jäseniä puolestaan 41,4%. Kiitokset kaikille 128:lle kyselyyn vastanneelle aktiivisuudesta! 50€ arvoisen lahjakortin voittivat:

 • Veikko Korhonen
 • Erja R.
 • Kolmas voittaneista ei halunnut nimeään julkisuuteen

Vaihtoehto hissitarkastuspalveluille – Liftinstituut Nordic Oy

Liftinstituut-nimi juontaa alun perin hissitekniikan instituuttiin Hollannissa. Säätiö perustettiin vuonna 1933, jolloin säätiön tarkoitus oli varmistaa ihmisten liikkumisen turvallisuus estämällä hissitapaturmia. Nykyään Liftinstituut on kaupallistettu ja toimii yrityksenä.

Alkuperäisen tavoitteen eli hissiturvallisuuden parantamisen lisäksi yrityksen toimintaan kuuluu:

 • laitteiden sertifiointi
 • standardointityö
 • koulutus
 • hissitarkastukset


Liftinstituut Nordic Oy lyhyesti:

 • TUKES:n valtuuttama tarkastuslaitos.
 • Kokenut henkilökunta takaa ehdottoman turvallisuuden.
 • Tiivis yhteistyö Liftinstituutin kanssa -> alan viimeisin osaaminen ja tieto.
 • Pystyy tarjoamaan parhaan vaihtoehdon hissitarkastuksille.

Haluatko lisätietoja hissitarkastuksiin liittyen?


Omataloyhtiö.fi
Julkaistu
20.9.2021