Huoneiston hallintaanotto

Huoneiston hallintaanotto

Asunto-osakeyhtiöllä on oikeus ottaa osakkeenomistajan hallinnassa oleva huoneisto haltuunsa laissa määritellyin edellytyksin enintään kolmen vuoden ajaksi.

Huoneisto voidaan asunto-osakeyhtiölain mukaan ottaa yhtiön hallintaan mikäli

1. osakkeenomistaja ei maksa erääntynyttä yhtiövastiketta
2. huoneistoa hoidetaan niin huonosti, että yhtiölle tai sen toiselle osakkeenomistajalle aiheutuu siitä haittaa
3. huoneistoa käytetään oleellisesti muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on aiottu tai muuten yhtiöjärjestyksen vastaisesti
4. huoneistossa vietetään häiritsevää elämää
5. osakeenomistaja tai muu huoneistossa asuva ei noudata, mitä järjestyksen säilymiseksi yhtiön tiloissa on tarpeen

Mikäli rikkomuksella on vain vähäinen merkitys, yhtiöllä ei ole oikeutta ottaa huoneistoa hallintaansa.

Varoituksen antaminen

Huoneiston yhtiön hallintaan ottaminen edellyttää ensin osakkeenomistajalle annettavaa kirjallista varoitusta yhtiön hallitukselta. Mikäli huoneisto on vuokrattu tai sen hallinta on luovutettu jollekin muulle kuin osakkeenomistajalle, on varoituksesta annettava tieto myös huoneiston haltijalle tai vuokralaiselle.

Varoituksessa on mainittava varoituksen syy ja se mahdollisuus, että yhtiön voi ottaa huoneiston hallintaansa. Varoitus on annettava tiedoksi todisteellisesti. Mikäli osakkeenomistajaa tai huoneiston haltijaa ei yrityksistä huolimatta tavata, voidaan varoitus toimittaa hänelle kirjatulla kirjeellä, joka katsotaan saadun tiedoksi seitsemäntenä päivänä siitä, kun kirje on annettu postin kuljetettavaksi.

Mikäli yhtiöllä ei ole tietoa siitä, kuka osakkeenomistaja tai tilan vuokralainen on, voidaan varoitus antaa tiedoksi julkaisemalla se virallisessa lehdessä tai muussa paikkakunnalla yleisesti ilmestyvässä lehdessä. Mikäli varoitus julkaistaa lehdessä, on siitä vielä lisäksi toimitettava tieto siihen huoneistoon, jonka hallintaanottoa yhtiö harkitsee. Tällöin katsotaan osakkeenomistajan, vuokralaisen tai muun käyttöoikeuden haltijan saaneen tiedon lehden ilmestymispäivänä.

Mikäli osakkeenomistaja, vuokralainen tai muu tilanhaltija täyttää varoituksen jälkeen velvollisuutensa, ei yhtiöllä ole enää oikeutta ottaa hallintaansa huoneistoa.

Päätös huoneiston ottamisesta yhtiön hallintaan

Päätöksen huoneiston hallintaan ottamisesta tekee yhtiökokous. Yhtiökokouksen on annettava todisteellisest tieto osakkeenomistajalle, vuokralaiselle ja huoneiston muun käyttöoikeudenhaltijalle huoneiston hallintaan ottamisesta 60 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä.

Osakkeenomistajalla, vuokralaisella tai muulla käyttöoikeudenhaltijalla on halutessaan oikeus 30 päivän kuluessa siitä, kun yhtiön päätös huoneiston ottamisesta yhtiön hallintaan on annettu tiedoksi, nostaa moitekanne yhtiötä vastaan. Moitekanteessa on vaadittava yhtiön hallintaanottopäätöksen julistamista pätemättömäksi. Mikäli päätöstä ei kukaan moiti, on yhtiöllä oikeus saada virka-apua tilojen hallintaan ottamiseksi.

Mikäli huoneisto joutuu yhtiön hallintaan maksamattomien erääntyneiden yhtivastikkeiden vuoksi, ei vuokralaista tai muuta käyttöoikeudenhaltijaa voida häätää huoneistosta ennen kuin heille on annettu yhtiön päätös tiedoksi.

Yhtiön hallintaan otetun huoneiston vuokraaminen

Hallituksen on viipymättä huolehdittava yhtiön hallintaan otetun huoneiston vuokraamisesta. Huoneisto on vuokrattava sopivalle vuokralaiselle käyvästä vuokrasta. Mikäli huoneistoa ei ole otettu vuokralaisen tai käyttöoikeudenhaltijan moitittavasta menettelystä, on yhtiön ensisijaisesti tehtävä vuokrasopimus tämän kanssa.

Mikäli huoneisto ei ole vuokrattavassa kunnossa, on yhtiön ensin tehtävä huoneistossa tarvittavat korjaukset. Huoneisto korjataan osakkeenomistajan lukuun.

Yhtiön oikeus vuokrata kohde päättyy viimeistään kolmen vuoden kuluttua hallintaanottopäätöksestä. Yhtiön solmima vuokrasuhde päättyy viimeistään tuolloin, huolimatta siitä, mitä osapuolet ovat vuokrasopimuksessa keskenään sopineet.

Yhtiöllä on oikeus periä huoneistosta saatavasta vuokratulosta yhtiölle hallintaan ottamisesta aiheutuneet kulut, huoneiston korjaamisesta aiheutuneet kustannukset ja maksamattomat vastike-erät sekä ne vastikkeet, jotka erääntyvät yhtiön hallinta-aikana. Ylimenevä osa on tilitettävä osakkeenomistajalle.

Uuden omistajan oikeus saada huoneisto hallintaansa

Mikäli huoneisto myydään sen jälkeen kun yhtiön on tehnyt päätöksen huoneiston hallintaan ottamisesta, on uudella omistajalla oikeus saada huoneisto hallintaansa suorittamalla ne erääntyneet vastikkeet ja kustannukset, joihin olisi voitu huoneistosta saatavaa vuokraa käyttää. Mikäli huoneisto on vuokralla, vuokraoikeuden sitovuus määritellään asuin- tai liikehuoneiston vuokraamisesta annettujen säännösten mukaisesti.
Omataloyhtiö.fi
Päivitetty
27.11.2020