Vuokrasopimuksen purkaminen

Omataloyhtiö.fi käsittelee käyttäjiemme toiveesta juttusarjana huoneiston vuokraamiseen liittyviä kysymyksiä. Aloitimme sarjan kertomalla vuokrauksesta ja siihen liittyvästä vuokrasopimuksesta sekä asuinhuoneiston käyttöön, kuntoon ja kunnossapitoon liittyvistä asioista. Mikäli nämä artikkelit jäivät sinulta lukematta, löydät ne alla olevista linkeistä.

Huoneiston vuokraus, kenen on vastuu ja mitä pitää huomioida?

Asuinhuoneiston käyttö, kunto ja kunnossapito

Asuinhuoneiston vuokran suuruus ja maksaminen

Vuokranantajan vaihtuminen, vuokraoikeuden siirto ja jakaminen

Tämän artikkelin aihe on vuokrasopimuksen purkaminen.

Vuokrasopimuksen purkaminen on mahdollista mm. tilanteessa, jossa vuokralainen hoitaa huoneistoaan huonosti.Vuokrasopimuksen purkaminen on mahdollista mm. tilanteessa, jossa vuokralainen hoitaa huoneistoaan huonosti.

Vuokrasopimuksen purkaminen

Vuokranantajalla on oikeus vuokrasopimuksen purkamiseen:

  1. jos vuokralainen laiminlyö suorittaa vuokran säädetyssä tai sovitussa ajassa
  2. jos vuokraoikeus siirretään tai huoneisto tai sen osa muutoin luovutetaan toisen käytettäväksi vastoin tämän lain säännöksiä
  3. jos huoneistoa käytetään muuhun tarkoitukseen tai muulla tavalla kuin vuokrasopimusta tehtäessä on edellytetty
  4. jos vuokralainen viettää tai sallii vietettävän huoneistossa häiritsevää elämää
  5. jos vuokralainen hoitaa huoneistoa huonosti
  6. jos vuokralainen huoneistossa rikkoo, mitä terveyden tai järjestyksen säilyttämiseksi on säädetty tai määrätty


Vuokrasopimuksen purkuperusteita sovelletaan myös, kun kyseessä on vuokrasuhteen johdosta vuokralaisen käytettävissä olevat taloyhtiön yhteiset tilat ja laitteet.

Jos purkuperusteen aiheuttamalla menettelyllä on vähäinen merkitys, ei purkuoikeutta ole.

KKO:2003:71 Vuokrasopimuksen purkaminen
"Korkein oikeus katsoi, huolimatta A:n puolison sairastumisen aiheuttamista maksuvaikeuksista, että erityisesti aikaisempien vuokranmaksun laiminlyöntien toistuvuuden ja olennaisuuden vuoksi A:n laiminlyönnin merkitys ei ole ollut vähäinen ja yhtiöllä on ollut oikeus purkaa vuokrasopimus. "

Vuokranantajan on vedottava purkuperusteeseen kohtuullisessa ajassa siitä tiedon saatuaan.

Vuokrasopimuksen purkaminen edellyttää varoitusta

Vuokrasuhteen purkaminen edellyttää varoituksen antamista vuokralaiselle. Varoitus on annettava tiedoksi todisteellisesti. Mikäli vuokralainen varoituksen johdosta viipymättä täyttää velvollisuutensa, ei purkuoikeutta ole. Varoitusta ei kuitenkaan tarvita, mikäli vuokralaisen moitittava menettely on toistunut ja vuokralaiselle on jo aiemmin annettu varoitus tai vuokralainen on erittäin moitittavalla tavalla viettänyt tai sallinut viettää huoneistossa häiritsevää elämää tai hän rikkoo terveys- tai järjestyssääntöjä.

Vuokralainen purkaa sopimuksen

Vuokralaisella on oikeus purkaa vuokrasopimus, jos huoneiston sopimuksen mukaisesti käyttämisestä aiheutuu ilmeistä vaaraa hänelle, perheenjäsenille tai hänen palveluksessaan oleville. Vuokralaisella on oikeus purkaa vuokrasopimus kuukauden kuluessa siitä, kun huoneisto tai osa siitä on joutunut pois hänen hallinnastaan ja tällä seikalla on olennainen merkitys vuokralaiselle.

Vuokralaisella on myös oikeus purkaa vuokrasopimus, jos hän ei saa huoneistoa hallintaansa sopimuksessa sovittuna aikana tai jos huoneisto ei vastaa sitä, mitä siltä voidaan olettaa iän, alueen huoneistokannan tai muut olosuhteet huomioon ottaen, ja tällä on hänelle oleellinen merkitys. Vuokralainen voi tietyin edellytyksin purkaa vuokrasopimuksen myös silloin, kun vuokranantaja vaatii korjaus- tai muutostöiden suorittamista huoneistossa tai vuokranantajan vaihtuessa, uusi vuokranantaja ei hyväksy vuokrasopimukseen edellisen vuokranantajan kanssa sovittuja muutoksia.

Vuokrasopimuksen purkamisesta oikeus korvaukseen

Vuokranantajalla on oikeus saada vuokralaiselta vahingonkorvausta, jos vuokrasuhde purkautuu vuokralaisesta aiheutuvasta syystä.

Toisaalta, vuokralaisella on oikeus saada vahingonkorvausta vuokranantajalta, mikäli huoneistosta on ollut terveydellistä haittaa tai huoneisto on kokonaan tai osittain joutunut pois vuokralaisen hallinnasta edellyttäen, että vuokrasopimuksen purku on aiheutunut vuokranantajan viaksi luettavasta syystä, laiminlyönnistä tai muusta huolimattomuudesta. Samoin vuokralaisella on oikeus korvaukseen, jos vuokrasuhde päättyy huoneiston omistajan vaihdoksen vuoksi ja eikä hän vuokrasopimusta tehdessään, muuttaessaan tai erääntynyttä suoritusta maksaessaan ole tiennyt eikä hänen olisi pitänytkään tietää vuokrasuhteen päättymisperusteesta.

Korjaus- ja muutostöiden vuoksi puretun vuokrasuhteen perusteella vuokralaisella voi olla oikeus korvaukseen, ellei vuokranantaja osoita, ettei huoneiston käyttö ole estynyt vuokranantajan viaksi luettavasta syystä, laiminlyönnistä tai muusta huolimattomuudesta tai syy on ollut vuokralaisen vastattava vahinko.

Laki vuokrasopimuksen purkamisen taustalla

Vuokranantaja ei voi purkaa sopimusta muulla kuin asuinhuoneiston vuokraamisesta annetussa laissa säädetyllä perusteella.

Osapuolet voivat sopia siitä, että vuokralaisella on oikeus purkaa vuokrasopimus myös muulla kuin laissa määritellyllä perusteella.

Sellainen ehto, jossa vuokralainen olisi velvollinen suorittamaan vuokraa vuokrasuhteen päätyttyä, on mitätön.

Vuokrasuhteen purkamisesta on annettava purkuilmoitus, josta on käytävä ilmi purkamisperuste ja vuokrasuhteen päättymisaika. Purkamisilmoitus on annettava tiedoksi todisteellisesti.

Vuokrasopimus lakkaa, jos huoneisto tuhoutuu tai viranomainen kieltää sen käyttämisen vuokrasopimuksen mukaiseen tarkoitukseen. Jos tämä aiheutuu vuokranantajan syyksi luettavasta syystä, laiminlyönnistä tai muusta huolimattomuudesta, vuokralaisella on oikeus vahingonkorvaukseen.

Käsittelemme aihetta seuraavissa kokonaisuuksissa:

Omataloyhtiö.fi
Julkaistu
17.4.2013